เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

วันสตรีไทย

 

 

วันสตรีไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ ๑ สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย

และเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน พระองค์ ทรงเปิดวันสตรีไทย ณ อาคารใหม่สวนอัมพรพระราชวังดุสิต พร้อมทั้งมีพระราชดำรัสเนื่องในวันสตรีไทยว่า สตรีไทยมี หน้าที่สำคัญเบื้องต้น ๔ ประการ คือ

 ประการแรก พึงทำหน้าที่ของ แม่ ให้สมบูรณ์ โดยทำให้ครอบครัวบังเกิดความรักและความอบอุ่น มีความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและ กัน แม่ควรเป็นที่ยึดมั่นของลูก เมื่อเกิดปัญหาก็ช่วยแก้ไขด้วยเมตตา? และสอนให้รู้จักดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร ถ้าสตรีไทยทำเช่น นี้ได้ เด็กไทยก็จะเติบโตเป็นพลเมืองดีและช่วยป้องกันปัญหาร้ายแรงต่างๆ ในสังคมได้

ประการที่สอง พึ่งทำหน้าที่ของ แม่บ้าน ให้ดี โดยทำให้บ้านมีความน่าอยู่ เป็นที่พักพิงอันอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว ช่วยเก็บออม และเพิ่มพูนทรัพย์สินในครอบครัว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนรอบข้างตามสมควร

ประการที่สาม พึง รักษาเอกลักษณ์ความเป็นสตรีไทย ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส รวมทั้งธำรงรักษา ศิลปะวัฒนธรรมไทยอันละเอียดประณีต ให้เป็นที่ชื่นชมของนานาชาติตลอดไป

ประการที่สี่ พึง ฝึกฝนตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยันและอดทน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักษาความสามัคคี ในหมู่คณะไว้ให้มั่นคง

หากสตรีไทยทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๔ ประการนี้ได้ ก็จะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศชาติมีความสุข ความ เจริญนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจักเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกตลอดไป

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดทำโครงการ สตรีไทยดีเด่นเพื่อ สรรหาสตรีไทยผู้มีคุณสมบัติดังพระราชดำรัส ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่น สร้างสรรค์คุณประโยชน์ด้านต่างๆ แก่สังคม ประเทศชาติ สมควรแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณของสตรีไทยให้ประจักษ์โดยทั่วกัน

ปัจจุบันมีจำนวน ๓๓๓ คน และ เยาวสตรีไทยดีเด่น ๑๐๐ คน โดยในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานวันสตรีไทย ปี ๒๕๕๒ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จงาน สาธารณสุขทำดีเพื่อแม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการ นำสิ่งที่ดีสู่ ชีวิตโดยศิลปินสตรีไทย และวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี เชิดชู เกียรติเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ และประทานโล่เยาวสตรีไทยดีเด่น การจัดงานในปี ๒๕๕๒ นับเป็นปีที่ ๗ มีหน่วยงานภาค รัฐและเอกชนร่วมงาน ๘๕ หน่วยงาน รวมเครือข่ายอีกนับร้อยทั่วประเทศ มีกรอบแนวคิด พลังสร้างสรรค์ สู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

ที่มา..http://www.thaiwomen.or.th/2010-02-04-12-23-01/thaiwomenday.html

-------------------------------------

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2554

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.28 น. 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกคัทลียา ควีนส์สิริกิติ์ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทย ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด"พลังสร้างสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืน สตรียุคใหม่พัฒนาก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม"

โอกาสนี้ได้พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่น และโล่รางวัลสุดยอดเพชรน้ำหนึ่งระดับประเทศ และระดับชาติ ตลอดจนทอดพระเนตรนิทรรศการจากภาคีส่วนต่างๆ ที่จัดแสดงผลงานบทบาทของสตรีไทยที่มีต่อสังคม,การแสดงผลงานและแบบเสื้อของผู้ต้องขังในโครงการยังดีไซเนอร์,การฝึกอาชีพจากกรมราชทัณฑ์ นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ 193 แห่งและภาคี ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันสตรีไทย ตลอดเดือนสิงหาคมด้วย

ที่มา..ครอบครัวข่าว3

อ่าน: 165
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ

 

ประกันภัยรถยนต์