เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๘)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๘)

การเลิกทาสนี้ แม้จะมีประชาชนบางส่วนเห็นด้วย แต่อุปสรรคก็ยังมีคือพวกนายเงินที่ได้รับผลประโยชน์จากการมีทาสรับใช้มานาน ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-04-2554  14:14    อ่าน: 8,498
พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งภายในพระราชวังดุสิต โดยตั้งอยู่ในทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถาน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 05-04-2553  16:59    อ่าน: 2,545
วัดในสมัยสมเด็จพระเพทราชา
วัดในสมัยสมเด็จพระเพทราชา

วัดบรมพุทธาราม เป็นวัดเก่าแก่ ราว พ.ศ. ๒๒๓๒ ซึ่งสมเด็จพระเพทราชา โปรดฯให้สร้างขึ้นในบริเวณซึ่งเคยเป็นบ้านของพระองค์เอง ที่ตำบลป่าตอง...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 24-02-2553  16:53    อ่าน: 3,765
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๗)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๗)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรัชกาล ๕ นี้ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 14-09-2552  13:43    อ่าน: 5,979
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๖)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๖)

ผลจากสนธิสัญญาเบาริ่ง ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า โดยเฉพาะข้าวเป้นสินค้าออกที่มีความสำคัญขึ้นโดยลำดับ คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ไทยส่งข้าวออกนอกคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด และปีต่อ ๆ มาจากมุลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของปี ๒๔๔๐ ไทยส่งข้าวออกร้อยละ ๗๖.๕๙ ปี ๒๔๔๑ส่งข้าวออกร้อยละ ๗๙.๖๘ (ปีนี้ส่งข้าวออกน้อยลงแต่มูลค่าข้าวสูงขึ้นเพราะขายข้าวได้ราคาดี)...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-06-2552  12:10    อ่าน: 3,553
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่๕)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่๕)

ผลจากการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้ากับพระเทศตะวันตกโดยเฉพาะกับพระเทศอังกฤษ คือสัญญาเบาริ่ง มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการคุกคามของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ใช้ข้ออ้างความล้าหลังของคนไทย เช่นทางด้านการศาล การภาษีอากร การบริหารหัวเมืองชายแดน...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-05-2552  23:46    อ่าน: 3,850
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๔)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงโดยการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นในรูปของสุขาภิบาล จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและสร้างการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยใช้เงินรายได้ที่เก็บจากภาษีโรงเรือนท้องถิ่นนั้น สุขาภิบาลเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นฐานของการบริหารแบบเทสบาล คือในเขตสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ได้รับเลือกจากประชาชนให้มาบริหารกิจการของสุขาภิบาลภายใต้การควบคุมของรัฐบาล โดยจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 20-02-2552  12:28    อ่าน: 5,697
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๓)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๓)

การเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนกลาง เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินตามพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการเสียใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ ส่วน หรือ ๑๒ กรม ดังนี้ ๑.กรมมหาดไทย บังคับบัญชาทั้งหัวเมืองเหนือและเมืองลาวประเทศราช ๒.กรมพระกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันออก ตะวันตก และเมืองประเทศราชมลายู...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-01-2552  14:13    อ่าน: 4,139
รวมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ
รวมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ

ตามนัย พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่สำคัญ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-09-2551  10:49    อ่าน: 3,447
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศสยาม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศสยาม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรโดยคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้น จำนวน ๗๐ คน นับว่าประเทศสยามมีผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และได้เริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ ห้องโถงชั้นบนพระที่นั่งอนันตสมาคม...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 26-07-2551  17:20    อ่าน: 2,336