เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
ภูมิภาค: ภาคกลาง

บทความ

พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งภายในพระราชวังดุสิต โดยตั้งอยู่ในทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถาน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 05-04-2553  16:59    อ่าน: 2,545
วัดในสมัยสมเด็จพระเพทราชา
วัดในสมัยสมเด็จพระเพทราชา

วัดบรมพุทธาราม เป็นวัดเก่าแก่ ราว พ.ศ. ๒๒๓๒ ซึ่งสมเด็จพระเพทราชา โปรดฯให้สร้างขึ้นในบริเวณซึ่งเคยเป็นบ้านของพระองค์เอง ที่ตำบลป่าตอง...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 24-02-2553  16:53    อ่าน: 3,765
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๗)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๗)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรัชกาล ๕ นี้ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 14-09-2552  13:43    อ่าน: 5,979
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อาชีพที่อัตคัตที่สุดในราชอาณาจักรสยามก็คือ อาชีพช่างตัดเสื้อ เพราะพลเมืองชั้นสามัญเขาไม่สวมเสื้อกัน เครื่องนุ่งห่มของผู้ชายประกอบด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ๒ ผืน ผืนหนึ่งยาวประมาณ ๒ โอน และกว้างสามในสี่โอน ใช้คลุมบ่าเป็นทำนองผ้าคลุมไหล่ อีกผืนหนึ่งมีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ใช้พันเข้ากับเอวแลัวม้วนชายโจงไปเหน็บไว้เบื้องหลัง เป็นทำนองกางเกงขาสั้นย้อยลงมาปรกเข่า...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 03-07-2552  17:25    อ่าน: 6,980
หมากรุกไทย
หมากรุกไทย

หมากรุกไทย เป็นเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมว่าจตุรงค์ ลักษณะการเล่นเกมใกล้เคียงกับหมากรุกฝรั่ง นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชามีเกมหมากรุก ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับหมากรุกไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย หมากรุกไทย มีประวัติเริ่มในอินเดีย...

บันทึกโดย: ลุงท้วม    วันที่: 30-06-2552  10:41    อ่าน: 2,877
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๖)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๖)

ผลจากสนธิสัญญาเบาริ่ง ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า โดยเฉพาะข้าวเป้นสินค้าออกที่มีความสำคัญขึ้นโดยลำดับ คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ไทยส่งข้าวออกนอกคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด และปีต่อ ๆ มาจากมุลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของปี ๒๔๔๐ ไทยส่งข้าวออกร้อยละ ๗๖.๕๙ ปี ๒๔๔๑ส่งข้าวออกร้อยละ ๗๙.๖๘ (ปีนี้ส่งข้าวออกน้อยลงแต่มูลค่าข้าวสูงขึ้นเพราะขายข้าวได้ราคาดี)...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-06-2552  12:10    อ่าน: 3,553
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่๕)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่๕)

ผลจากการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้ากับพระเทศตะวันตกโดยเฉพาะกับพระเทศอังกฤษ คือสัญญาเบาริ่ง มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการคุกคามของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ใช้ข้ออ้างความล้าหลังของคนไทย เช่นทางด้านการศาล การภาษีอากร การบริหารหัวเมืองชายแดน...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-05-2552  23:46    อ่าน: 3,850
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๔)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงโดยการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นในรูปของสุขาภิบาล จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและสร้างการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยใช้เงินรายได้ที่เก็บจากภาษีโรงเรือนท้องถิ่นนั้น สุขาภิบาลเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นฐานของการบริหารแบบเทสบาล คือในเขตสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ได้รับเลือกจากประชาชนให้มาบริหารกิจการของสุขาภิบาลภายใต้การควบคุมของรัฐบาล โดยจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 20-02-2552  12:28    อ่าน: 5,697
เจดีย์
เจดีย์

เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้เคารพนับถือได้สักการบูชา ถือกันว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง ๔ พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 09-02-2552  16:25    อ่าน: 3,113
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๓)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๓)

การเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนกลาง เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินตามพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการเสียใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ ส่วน หรือ ๑๒ กรม ดังนี้ ๑.กรมมหาดไทย บังคับบัญชาทั้งหัวเมืองเหนือและเมืองลาวประเทศราช ๒.กรมพระกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันออก ตะวันตก และเมืองประเทศราชมลายู...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-01-2552  14:13    อ่าน: 4,139